W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Kontakt
Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel 22 440-50-00

Biuro Obsługi Interesanta

Wersja strony w formacie XML

Standardy Obsługi Interesanta

Aneks nr 3 do Zarządzenia nr 43/2020 - dot. dalszych zasad organizacji pracy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz zasad rozpatrywania spraw w stanie epidemii Covid-19

Uprzejmie informujemy, że w ramach wdrożenia standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym, udostępniony został internetowy portal związany z wprowadzonymi standardami.


Portal dostępny jest pod adresem  https://wsoi.ms.gov.pl/


Portal podzielony został na dwie strefy:


1. strefę o dostępie publicznym, dostępną dla wszystkich użytkowników, zawierającą obok informacji i aktualności dotyczących projektu także możliwości pobrania przez interesantów elektronicznej wersji katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieniu do danej karty usługi,


2. strefę autoryzowaną, dostępną tylko dla użytkowników zarejestrowanych, przeznaczoną dla pracowników sądów.______________________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo trudną sytuację kadrową tutejszego Sądu mogą występować utrudnienia w obsłudze interesantów oraz wydłużenie czasu oczekiwania na połączenie telefoniczne.

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi Interesantów w w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.
Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do dalszego doskonalenia jakości obsługi Interesanta.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.


ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA w wersji doc

ANKIETA OCENY SATYSFAKCJI INTERESANTA w wersji online dostępna dla zarejestrowanych użytkowników


Ankietę w wersji doc można przesłać na adres poczty elektronicznej: srwarwola@warszawa-wola.sr.gov.pl lub składać bezpośrednio do BOI.

______________________________________________________________________________________

Biuro Obsługi Interesantów, dalej zwane BOI mieści się w budynku „D” Sądu na parterze w pok. Nr 40 i działa w ramach Oddziału Administracyjnego.

Adres mailowy BOI:
boi@warszawa-wola.sr.gov.pl

Kontakt:
- telefony do BOI:
22 328 60 20
22 328 60 21
22 328 60 22
- fax:
22 328 62 28


Faksy do wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli w Warszawie:
I Wydział Cywilny: 328 64 52, 328 66 35
II Wydział Cywilny: 328 64 58
III Wydział Karny: 328 67 32, 328 67 43
IV Wydział Karny: 328 67 82
V Wydział Karny: 328 62 90, 328 62 85
VI Wydział Rodzinny: 328 64 72, 328 66 91
VII Wydział Wykonywania Orzeczeń:
328 64 18, 328 67 38

 

Dokumenty dla interesantów:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu
Wniosek o umorzenie należności sądowych
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej  w orzeczeniu
Wniosek o udostępnienie akt
Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem


Pion cywilny:
Dane stron
Odpowiedź na pozew
Pełnomocnictwo (cywilny)
Pozew o przywrócenie naruszonego posiadania
Pozew wzajemny
Sprzeciw od wyroku zaocznego
Wniosek o sprostowanie aktu USC
Wniosek o ustanowienie kuratora dla pozwanego nieznanego  miejsca pobytu
Wniosek o uzasadnienie (cywilny)
Wniosek o uznanie za zmarłego
Wniosek_o_zobowiązanie_sprawcy_przemocy_do_opuszczeni
Wnioski dowodowe
Wzor-wykazu-inwentarza-2


Pion karny:
Wniosek o uzasadnienie (karny)
Wniosek o zmianę miejsca wykonywania kary ograniczenia wolności
Wniosek o zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności
Zgłoszenie oskarżyciela posiłkowego


Pion rodzinny:
Sprawozdanie opiekuna
Wniosek o umieszczenie osoby chorej psychicznie (bez jej zgody) w Szpitalu Psychiatrycznym


Pozostałe wzory i formularze dostępne są pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/


_______________________________________________________________________________________


„Zachęcamy Państwa do przekazywania za pomocą poczty elektronicznej na adres boi-uwagi@warszawa-wola.sr.gov.pl wszelkich uwag, postulatów i propozycji, których celem będzie poprawa jakości obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. Państwa sugestie będą dla nas bardzo cennymi wskazówkami pozwalającymi na optymalizację zakresu i jakości udzielanych informacji, jak również  świadczonych usług”


_______________________________________________________________________________________

Załącznik Nr l

do Zarządzenia

Prezesa Sądu Rejonowego Nr 94 /2012

z dnia 27 grudnia 2012 roku

REGULAMIN

Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli


1. Biuro Obsługi Interesanta (zwane również BOI) powołane jest do obsługi
interesantów Wydziałów: I –VI Sądu Rejonowego dla Warszawy –Woli i mieści się w pok. Nr 40 na parterze budynku „D”.

2. BOI wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego i podlega bezpośrednio
Kierownikowi Oddziału Administracyjnego.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli obowiązani są do udzielania pracownikom BOI niezbędnej pomocy i wsparcia merytorycznego oraz wymiany informacji niezbędnych dla prawidłowej obsługi interesantów.

4. Pracownicy BOI nie udzielają porad prawnych i informacji, które mogłyby naruszyć przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację odnoszącą się do określonych sytuacji, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek odnośnie sposobu przedstawiania argumentowania lub dowodzenia jego stanowiska przed Sądem w tej sprawie, albo polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

5. W BOI wydzielony jest obszar, w którym stronom postępowania udostępniane są akta spraw zawisłych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli, zwany Czytelnią Akt.

6. Działania BOI wspomagają:
a. Informacja główna wraz z zainstalowanym systemem kolejkowym;
b. Biuro Podawcze Wydziałów I - VI

7. Do zadań pracownika informacji głównej w zakresie obsługi interesanta należy:
a) udzielanie informacji ogólnych i związanych z funkcjonowaniem Sądu, m.in. godzinach urzędowania, właściwości Sądu, numerach telefonów, faksów itp,
b) udzielanie bezpośredniego wsparcia interesantom przybywającym do siedziby Sądu, w szczególności osobom niepełnosprawnym i starszym;
c) informowanie o lokalizacji sal rozpraw, kasy, biura podawczego, Informacji wraz z Czytelnią Akt itp.;
d) dystrybuowanie druków, formularzy sądowych i wzorów pism;
e) informowanie o numerach kont bankowych Sądu i sposobach wnoszenia opłat sądowych;
f) udzielanie powyższych informacji telefonicznie i drogą mailową,
g) przyjmowanie do protokołu składanych w formie ustnej skarg i wniosków  kierowanych w oparciu o przepisu Rozdziału 5a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.

8. Do zadań pracownika BOI wraz z wydzieloną Czytelnią Akt należy:
a) udzielanie interesantom Wydziałów I - VI informacji osobistych, telefonicznych i kierowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej - w zakresie ogólnym, dotyczącym funkcjonowania Sądu, np,:
- właściwości Wydziałów Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli oraz innych Sądów w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie;
- godzin urzędowania;
- sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach
niezbędnych do złożenia sprawy;
- wysokości opłat kancelaryjnych i niektórych (typowych) kosztów
sądowych, sposobów ich wnoszenia, numerach rachunków bankowych Sądu;
- sposobie i przesłankach ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, ustanowienia obrońcy, adwokata z urzędu;
b) udzielanie interesantom Wydziałów I - VI informacji osobistych, telefonicznych i kierowanych za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie postępowania sprawach toczących się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy –Woli na zasadach określonych w § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr38,póz.249) i zawsze po uprzednim zweryfikowaniu danych osobowych. Informacje telefoniczne i kierowane drogą elektroniczną mogą obejmować wyłącznie:
- wskazanie sygnatury akt sprawy;
- termin rozprawy lub posiedzenia, numer sali;
- datę wydania orzeczenia;
- czynności dotyczące postępowania międzyinstancyjnego.
Informacje udzielane osobiście, po analogicznym zweryfikowaniu tożsamości mogą obejmować wyłącznie informacje dostępne w systemie repertoriów elektronicznych, oprócz wskazanych powyżej również:
- sposób rozstrzygnięcia;
- inne czynności i zdarzenia biurowe podlegające odnotowaniu w systemie elektronicznych urządzeń ewidencyjnych.
c). informowanie o:
- rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia oraz
procedury z tym związanej;
- prawach i obowiązkach strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego;
- instytucjach udzielających pomocy ofiarom przestępstw;
- instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych;
d). udostępnianie:
- list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i komorniczych, list tłumaczy przysięgłych, mediatorów, lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności w postępowaniu sądowym;
- adresów niektórych instytucji pozasądowych, np. Prokuratury,
Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka itp.;
- Formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w sprawach typowych;
- Akt spraw z Wydziałów I - VI pod osobistym nadzorem, zgodnie z Regulaminem Czytelni Akt.
e). przyjmowanie:
- Zamówień na udostępnienie akt spraw;
- Zamówień na wydanie odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych lub
zabezpieczających, kserokopii poświadczonych z dokumentów
znajdujących się w aktach oraz innych dokumentów;
- Korespondencji wpływającej do Sądu w ramach pełnionych dyżurów.
f). przyjmowanie i realizowanie:
- Wniosków o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt spraw aktualnie przeglądanych. W odniesieniu do dokumentów wytworzonych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli decyzję o wydaniu ich kserokopii może podjąć i zrealizować pracownik BOI, który odpowiada za merytoryczną prawidłowość tej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pracownika, wagi dokumentu albo, gdy wniosek dotyczy innych dokumentów niż powstałe w Sądzie, pracownik zwraca się o wydanie decyzji do Sędziego dyżurnego;
- Wniosków o sporządzenie kserokopii dokumentów z akt spraw, o ile ich
realizacja jest możliwa w tym samym dniu. Realizacja tych wniosków
odbywa się na zasadach analogicznych.
g). wydawanie:
- zamówionych odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych oraz innych
dokumentów (złożenie wniosku może nastąpić poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr l do niniejszego Regulaminu);
- zamówionych kserokopii i kserokopii poświadczonych dokumentów z akt spraw (złożenie wniosku może nastąpić poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu).

9. Zamówione wcześniej odpisy orzeczeń, tytuły wykonawcze, kserokopie poświadczone za zgodność oraz inne dokumenty merytorycznie przygotowywane są przez pracowników właściwych Wydziałów i w dniu planowanego odbioru dokumentów przekazywane wraz z aktami sprawy do BOI celem ich wydania.

10.Zamówione wcześniej akta spraw do Czytelni Akt przygotowywane są przez
pracowników właściwych Wydziałów i w dniu planowanego przeglądania odbiera je z Wydziałów i zwraca pracownik BOI. Zamówienia na poszczególne akta przekazywane są pracownikom Wydziałów za pośrednictwem Kierownika Wydziału bądź wyznaczonego przez Kierownika pracownika Wydziału.

11. Akta spraw zamówione do przeglądania w dniu bieżącym, o ile ich udostępnienie jest możliwe, przygotowywane są przez pracowników właściwych Wydziałów lub
pracownika BOI przy wsparciu pracowników Wydziałów,

12. Interesanci, Adwokaci i Radcy Prawni przybywający do siedziby Sądu osobiście, przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do BOI. Przyjmowanie interesantów w Informacji Wydziałów odbywa się za pośrednictwem zamontowanego systemu
kolejkowego i w ustalonej za jego pośrednictwem kolejności. Osoby niepełnosprawne
oraz posiadające uprzywilejowanie z innego tytułu przyjmowane są poza kolejnością
po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Informacje w sprawach udzielane są
stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom po okazaniu dowodu tożsamości lub
legitymacji służbowej.

13. Akta spraw udostępniane są do wglądu pod osobistym nadzorem pracowników, w wydzielonej części Informacji Wydziałów, zwanej Czytelnią Akt, zgodnie z Regulaminem Czytelni Akt.

14. W razie złożenia skargi na działanie BOI, bezpośrednie działania podejmuje
Kierownik Oddziału Administracyjnego, a w razie braku możliwości rozwiązania
problemu, sprawę przekazuje Prezesowi Sądu.
Załącznik Nr 2

do Zarządzenia

Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli

Nr 94/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

REGULAMIN

Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli

1.  Czytelnia Akt jest wydzielonym pomieszczeniem Biura Obsługi Interesanta, służącym do przeglądania akt przez osoby uprawnione.

2. Czytelnia Akt czynna jest w godzinach:

 - Poniedziałki 8.30-18.00, z zastrzeżeniem, że ostatni interesant przyjęty jest o godzinie 17.45

 - Wtorki-Piątki 8.30-15.30, z zastrzeżeniem, że ostatni interesant przyjęty jest o godzinie 15.15

W uzasadnionych przypadkach ( w razie zmniejszenia z przyczyn losowych obsady Biura Obsługi Interesantów) zastrzega się możliwość  wprowadzenia  przerwy  w godz. 12.30-12.45

3. Przy Czytelni zainstalowany jest automat umożliwiający bezpośrednie zamówienie akt. Interesant pobiera numerek z automatu Czytelni i czeka na swoją kolej. Po pojawieniu się numeru na wyświetlaczu, w czytelni można zamówić akta. Po zamówieniu akt zainteresowany oczekuje na informację, kiedy ich udostępnienie będzie możliwe.
Istnieje również możliwość wcześniejszego zamówienia akt, zgodnie z pktem 5 . Wówczas konieczne jest potwierdzenie czy możliwe będzie udostępnienie akt i w jakim terminie

4. Przed skorzystaniem z Czytelni Akt interesanci mają obowiązek:
- zapoznać się z niniejszym Regulaminem i stosować się do jego zapisów;
- pozostawić w szatni okrycia wierzchnie itp.;
- okazać osobie obsługującej Czytelnię Akt dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość  i złożyć czytelny podpis w rejestrze akt udostępnianych do wglądu oraz na karcie zapoznania się z aktami, wpisy te są jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu Czytelni Akt,
- interesanci mają obowiązek pozostawić w szafkach ustawionych w czytelni  torby, teczki, bagaże,  a także -  w przypadkach zamknięcia szatni  - okrycia wierzchnie,

- z obowiązku pozostawienia w szatni (lub szafkach ustawionych w czytelni) , toreb i teczek zwolnieni są adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy (po uprzednim okazaniu ważnej legitymacji służbowej oraz złożeniu oświadczenia, iż zawierają one materiały objęte tajemnicą adwokacką lub/i radcowską);

5. Akta do Czytelni Akt mogą być zamawiane:

- osobiście za pośrednictwem BOI (wymaga to skorzystania z systemu kolejkowego BOI i automatu do wydawania numerków umieszczonego przy BOI) ;

- drogą elektroniczną (boi@warszawa-wola.sr.gov.pl), którą zamawiający otrzymają informacje zwrotną;

- telefonicznie, pod numerami telefonów (22) 328 60 20, 328 60 21, 328 60 22.

6. Składając zamówienie  należy podać sygnaturę akt sprawy, nr wydziału oraz nazwiska (nazwę firmy) stron w niej uczestniczących a w przypadku sprawy wielotomowej – nr tomu (tomów).

7. W Czytelni udostępniane są akta wyłącznie po wykazaniu uprawnienia do dostępu do akt danej sprawy oraz po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, a w przypadku pełnomocników fachowych – legitymacji służbowej (zgodnie z art. 156 § 1 k.p.k. oraz art. 525 k.p.c. osobami uprawnionymi z urzędu do przeglądania akt są strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi i obrońcy,  natomiast za uprzednią pisemną zgodą Przewodniczącego danego Wydziału bądź Prezesa Sądu – inne osoby, które potrzebę przejrzenia dostatecznie usprawiedliwią.

8. Akta spraw znajdujących się w Wydziale udostępniane są  nie później niż następnego dnia roboczego od momentu ich zamówienia ( za datę zamówienia akt złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej poza godzinami urzędowania sądu przyjmuje się najbliższy dzień roboczy). Akta spraw, których udostępnienie w dniu złożenia zamówienia lub w dniu następnym nie jest możliwe, udostępniane są w terminie ustalonym przez osobę obsługującą Czytelnię Akt z właściwym Wydziałem oraz interesantem.

9. W dniu poprzedzającym rozprawę lub posiedzenie bądź w dniu rozprawy lub posiedzenia akta mogą nie zostać udostępnione.

10. Wgląd do akt zamówionych z wyprzedzeniem odbywa się w dniu wskazanym we wniosku, o ile pracownik BOI bądź Czytelni nie powiadomi o konieczności wskazania innego terminu z uwagi na brak dostępności akt w Wydziale w danym dniu .

11. Udostępnienie akt znajdujących się w Archiwum odbywa się po wcześniejszym
zamówieniu z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem, a jeśli miejsce przechowywania akt znajduje się poza siedzibą Sądu - ich zamówienie powinno nastąpić minimum 10 dni przed planowanym zapoznaniem się z nimi w Czytelni.

12. Wydanie akt przez Sekretariat Wydziału do Czytelni jest równoznaczne z dyspozycją udostępnienia akt do ich przejrzenia przez zamawiającego.

13. W przypadku stwierdzenia braku uprawnienia do udostępnienia akt Kierownik Sekretariatu Wydziału, bądź osoba przez niego upoważniona, odmawia wydania akt do Czytelni, wskazując przyczynę odmowy.

14. Przed udostępnieniem akt pracownik BOI upewnia się i ponosi osobistą
odpowiedzialność, że osoba, która będzie akta przeglądać jest do tego uprawniona - jest stroną postępowania, obrońcą, pełnomocnikiem lub dysponuje pisemną zgodą przewodniczącego wydziału lub prezesa sądu.

15. Wydanie kserokopii dokumentów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu zamówienia i wniesieniu stosownej opłaty. Zamówienie przekraczające 15 stron realizowane jest przez właściwy Wydział w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku, o ile wniosek nie dotyczy znacznej ilości kart. W sprawach budzących wątpliwości (np. w razie obawy naruszenia tajemnic prawnie chronionych) decyzję dotyczącą wydania kserokopii dokumentów z akt sprawy podejmuje Przewodniczący danego Wydziału.

16. Wykonanie fotokopii dokumentów znajdujących się w aktach możliwe jest pod bezpośrednim nadzorem pracownika Czytelni Akt.

17. W sytuacjach budzących wątpliwości (cf. pkt. 15) decyzję w przedmiocie zgody na wykonanie fotokopii podejmuje Przewodniczący danego Wydziału.

18. Wydawanie uwierzytelnionych odpisów z akt sądowych możliwe jest po złożeniu w Czytelni wniosku i uiszczeniu stosownej opłaty ( 6 zł za stronę). W/w wnioski przekazywane są wraz z aktami do sekretariatu właściwego wydziału celem rozpoznania. Realizacja przedmiotowych wniosków następuje w terminie 7 dni, pod warunkiem dostępności akt w sekretariacie.

19. Kopie nagrań (stanowiące materiał dowodowy - dostarczony do akt sprawy przez strony postępowania) wydawane są osobom uprawnionym na wniosek i po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej w wysokości 6 zł. Opłata nie dotyczy stron postępowania zwolnionych od kosztów sądowych.

20. Wniosek o wydanie nagrania realizowany jest w terminie 3- 5 dni.

21. Akta przekazywane z Wydziałów do Czytelni winne być zszyte lub połączone inną techniką w sposób trwały, a karty w nich ponumerowane.

22. Interesanci, w tym również adwokaci i radcy prawni obsługiwani są w porządku wynikającym z kolejności zgłaszania się, przy pomocy zainstalowanego systemu kolejkowego.

23. Akta udostępniane są stronom i ich pełnomocnikom w miarę ilości wolnych stanowisk w Czytelni Akt.

24. Osoby zainteresowane przeglądaniem akt w Czytelni mają prawo do zamówienia więcej niż jednych akt, jeśli istnieje taka potrzeba, jednak zapoznawać się mogą jednorazowo tylko z jednymi aktami. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić akta dotychczas udostępnione, wówczas mogą mu zostać wydane kolejne akta.

25. Fakt udostępnienia akt odnotowuje się na karcie zapoznania z aktami, którą umieszcza się na wewnętrznej stronie okładki akt. Wzór karty zapoznania z aktami stanowi załącznik Nr l do niniejszego Regulaminu.

26. Zamówienie akt do wglądu może nastąpić poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjmowane są w godzinach pracy tj. pon. 8.30-17.30, wt.-pt. 8.30-15.30.

27. Zamówione akta dostarcza do Czytelni oraz odbiera z Wydziałów pracownik BOI najpóźniej w godzinach porannych tj. 8.00-8.30 w dniu planowanego ich przejrzenia. Po godzinie 8.30 do dostarczenia Akta do Czytelni zobowiązany jest upoważniony przez Kierownika danego Wydziału pracownik tegoż Wydziału.

28. Akta po przejrzeniu zwracane są do sekretariatu właściwego wydziału w miarę możliwości w tym samym dniu, a w przypadku spraw, które nie zostały jeszcze udostępnione do przejrzenia, najpóźniej po trzech dniach od momentu przekazania ich do Czytelni (za wyjątkiem spraw, w których w tym czasie przypada rozprawa, bądź posiedzenia – takie sprawy winny być stosownie oznaczone przez Wydział i niezwłocznie zwracane przez Czytelnię);

29. W czytelni można korzystać z własnych materiałów i sprzętu (np. komputery przenośne, aparaty cyfrowe) za zgodą, wiedzą i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię Akt. Informację o skorzystaniu z możliwości utrwalania treści dokumentów umieszcza się na karcie zapoznania z aktami.

30. Na terenie czytelni osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób.

31. Osoby, którym zostały udostępnione akta mają obowiązek poszanowania
udostępnionych dokumentów, a wszelkie zauważone uszkodzenia akt powinny być zgłoszone osobie obsługującej, aby nie ponosić za nie odpowiedzialności.

32. W czasie udostępniania akt zabronione jest sporządzanie w nich jakichkolwiek
adnotacji, uzupełnień, zapisków, skreśleń i podkreśleń, a także usuwanie adnotacji, dokumentów itp. działań. Każda nieuprawniona ingerencja w akta skutkować będzie powiadomieniem organów ścigania.

33. Na terenie czytelni obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia rozmów telefonicznych, spożywania posiłków i napojów.

34. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnię.

35. Osoby przeglądające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i bieżących uwag osób obsługujących Czytelnię Akt.

36. Czytelnia nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób udostępniania tych materiałów w Kancelarii Tajnej regulują odrębne przepisy.

37. Pomieszczenie Czytelni Akt objęte jest monitoringiem.

§2


Zarządzam zamieszczenie  na stronie internetowej Sądu (w zakładce  „Biuro Obsługi Interesanta”) ujednoliconego tekstu Regulaminu Czytelni Akt oraz (w formie odnośnika) skanu niniejszego Aneksu.

§3


Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2015r.Zarządzenia regulujące powstanie i funkcjonowanie BOI:
- zarządzenie o rozpoczęciu działalności BOI,
- zarządzeniu w sprawie określenia spsoobu organizacji BOI oraz określenia Regulaminu BOI i Regulaminu Czytelni Akt,
- zarządzenie zmieniające punkt 3 i 9 regulaminu Czytelni Akt.
- zarządzenie dodające kolejny podpunkt w punkcie 4 Regulaminu Czytelni Akt.
- aneks nr 1 do Zarządzenia nr 94/12 z dnia 27 grudnia 2012r.
- aneks nr 2 do Zarządzenia nr 94/12 z dnia 27 grudnia 2012r.
- aneks nr 3 do Zarządzenia nr 94/12 z dnia 27 grudnia 2012r.
- aneks nr 4 do Zarządzenia nr 94/12 z dnia 27 grudnia 2012r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane