Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Asystenta sędziego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Asystenta sędziego
w Sądzie Rejonowym
dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie
Kd-111-12/2018


Wolne stanowiska:
Asystent sędziego – 2 wolne stanowisko
Miejsce świadczenia pracy: ul. Marszałkowska 82
Termin konkursu: 10 grudnia 2018 r. godz. 9:00 w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, sala nr 128a (Sala Konferencyjna).
W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega możliwość przeprowadzenia konkursu w kilku grupach w różnych godzinach.WYMAGANIA:
Zgodnie z art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2015.133)  na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniona osoba, która:
1.    jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
2.    jest nieskazitelnego charakteru,
3.    ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i  uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4.    ukończyła 24 lata.

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  1. wykonywanie czynności administracji sądowej związanych z załatwianiem spraw oraz czynności przygotowania spraw sądowych do rozpoznania, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie odrębnych przepisów do kompetencji przewodniczących wydziałów;
  2. sporządzanie projektów orzeczeń i zarządzeń  przygotowujących sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu;
  3. przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie warunków formalnych aktu oskarżenia;
  4. kontrola sprawności, terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń sędziego przez sekretariat wydziału;
  5. wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego;
  6. wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych;
  7. wykonywanie innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą sędziów.


WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego adresowany do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wraz z podaniem sygnatury konkursu oraz aktualnego adresu i numeru telefonu ;
2.   własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
3.   oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
4.   własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5.   własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż kandydat  jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
6. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (KLAUZULA INFORMACYJNA);
7. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
8. kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Druki oświadczeń oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej Sądu w zakładce Oferty pracy/Dokumenty do pobrania

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w wyżej wymienionym terminie, tj. od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r. w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131 – osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty składane osobiście przyjmowane są wyłącznie w zamkniętych kopertach, a pracownicy przyjmujący dokumenty aplikacyjne kandydatów nie sprawdzają w chwili składania aplikacji ich kompletności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55-39-137, (22) 55-39-661, (22) 55-39-662.

Zgłoszenia otrzymane po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

  1. Etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
  2. Etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
  3. Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu wraz z informacją o godzinie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie wywieszona w siedzibie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (tj. na stronie internetowej Sądu) nie później niż do dnia 30 listopada 2018 roku.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij