[tab][tytulTaba]Ochrona danych[/tytulTaba]
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym  w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Pani Kinga Wójcik –Prządka. Kontakt z inspektorem ochrony danych, realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl, tel. 22 440 31 50.

[tab][/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula dla biegłych[/tytulTaba]


Klauzula informacyjna dla biegłych wpisanych na listę przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie  z siedzibą w Warszawie, al. „Solidarności” 127.

 

 

 

Administrator danych informuje, że:

 

  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Warszawie realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl
  2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu związanym m.in. z wpisem na listę biegłych, zamieszczeniem danych w Portalu Biegłych SO, wykonywaniem zadań biegłego sądowego oraz realizacją praw i obowiązków wynikających z wykonywania tych zadań, spoczywających zarówno na Pani/Panu jak i Administratorze (np. rozliczeń finansowych).
  3. W przypadku zbierania od Pani/Pana danych w zakresie, który nie został określony przepisem prawa ani nie wynika z umowy lub wewnętrznej, zgodnej z przepisami prawa regulacji, zawsze będzie odbierana od Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Brak zgody nie może skutkować negatywnie dla wykonywanych przez Panią/Pana czynności biegłego.
  4. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez cały okres kadencji biegłego, a także po jej zakończeniu - przez czas określony w odrębnych przepisach, m.in. przewidziany dla archiwizacji dokumentacji.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  6. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych Sądu Okręgowego w Warszawie (iod@warszawa.so.gov) lub przesyłając wniosek na adres Oddziału Administracyjnego (oadm@warszawa.so.gov.pl).
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.[/tab]


[tab][tytulTaba]
Klauzula dla osób składających skargi i wnioski[/tytulTaba]

tekst

[/tab]
[tab][tytulTaba]Klauzula dla osób objętych monitoringiem[/tytulTaba]

tekst

[/tab]

[tab][tytulTaba]Klauzula dla mediatorów[/tytulTaba]

tekst

[/tab]