Przewodnicząca Kolegium - Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Małgorzata Kluziak
 

Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie
 
Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie:

1.Gąciarek Piotr
2.Kosicka Małgorzata
3.Ptaszek Anna
4.Sędrowska Ada

Sędziowie Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie:
1.Baran Magdalena
2.Hałasa Przemysław
3.Kluska Łukasz
4.Paschke Sylwia 

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie składa się z ośmiu członków wybieranych przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym czterech sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie i czterech sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, a także z Przewodniczącego Kolegium, którym jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
Kadencja Kolegium trwa trzy lata.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
1) wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Okręgowym w Warszawie funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sędziów sądów rejonowych  działających w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie;
5) wypowiada sie w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki;
6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.