Przewodnicząca Kolegium - Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
 

Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie
 
Sędziowie Sądu Okręgowego w Warszawie:

1.Machnio Sławomir
2.
Gąciarek Piotr
3.Perdion-Kalicka Małgorzata

Sędziowie Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie:
1.Buchajczuk Wojciech
2.Kussyk Aleksandra
3.Wasilewska-Mikusek Joanna
4.Kruk Katarzyna
5.Trębicki Tomasz
6.Romaniuk Grzegorz
7.Parzyszek Albert
8.Paprzycki Rafał

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie składa się z jedenastu członków wybieranych przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, w tym trzech sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie i ośmiu sędziów sądów rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, a także z Przewodniczącego Kolegium, którym jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie.
Kadencja Kolegium trwa trzy lata.

Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
1) wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w Sądzie Okręgowym w Warszawie funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz sędziów sądów rejonowych  działających w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie;
5) wypowiada sie w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki;
6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.