Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 40 10
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Pomoc prawna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


DARMOWA POMOC PRAWNA

System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7896,informacja-dotyczaca-punktow-pomocy-prawnej.htmlPUNKTY DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ W WARSZAWIE 
Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawna na terenie Warszawy

 

Poniższe informacje zostały sporządzone na podstawie ogólno dostępnych stron internetowych. O zasady i harmonogramie udzielanych porad dowiecie się Państwo kontaktując się z wybraną instytucją.

 

PRAWA OBYWATELSKIE

Rzecznik Praw Obywatelskich -

www.rpo.gov.pl 
- jest konstytucyjnym, niezależnym i niezawisłym organem ochrony prawnej. Po pomoc może się zwrócić każdy, kogo wolności lub prawa zostały naruszone przez władze publiczne. Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych aktach. 


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Aleja Solidarności 77 
00 - 090 Warszawa 
tel.  22 55 17 700 
fax. 22 827 64 53 
e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

 

 

 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka -

www.hfhrpol.waw.pl -

 

organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka. Służy fachowym doradztwem w zakresie problemów dotyczących naruszeń praw osobistych i politycznych. Przyjmuje sprawy, w których doszło lub mogło dojść do naruszeń praw człowieka, zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, naruszenia nietykalności przez policję, do wolności osobistej, do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej itp. Przedstawiciele fundacji obserwują procesy, pomagają w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału w Strasburgu, pomagają imigrantom uzyskać status uchodźcy. Fundacja nie zajmuje się sprawami socjalnymi, nie świadczy usług adwokackich. 

 


ul. Zgoda 11 
00-018 Warszawa 
tel. 22 828 10 08 
fax 22 556 44 50 
e-mail hfhr@hfhrpol.waw.pl

Aktualne programy udzielające porad prawnych:

http://www.hfhrpol.waw.pl/pomocprawna.html

 

 

PRAWA KOBIET, DZIECI, OFIAR PRZEMOCY

Centrum Praw Kobiet 

www.cpk.org.pl 


-pomaga ofiarom przemocy oraz dyskryminowanym. Udziela porad i pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego (przemoc domowa), rodzinnego (sprawy rozwodowe, alimentacyjne, związane z władzą rodzicielską) oraz pracy. Zapewnia porady prawnika, porady psychologiczne, zapewnianie pełnomocnika kobietom, których sprawa może mieć charakter precedensowy oraz udziela wsparcia kobietom w kontaktach z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ul. Wilcza 60 lok.19 
00-679 Warszawa 
tel.
22 622 25 17, tel./fax 22 652 01 17 
e-mail 
temida@cpk.org.pl

 

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka 

www.kopd.pl 
-organizacja , której zadaniem jest ochrona dziecka przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i interesów. Jest miejscem gdzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych.

ul. Flory 7 lok. 6 
00-586 Warszawa 
tel.
22 848 24 24 
tel./fax 22  848 07 20 
e-mail 
kopd@kopd.pl ,

 

Rzecznik Praw Dziecka 

www.brpd.gov.pl 
- instytucja zajmująca się sprawami związane z problemami dzieci i młodzieży do lat 18. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Może żądać wyjaśnień na temat sprawy od instytucji, sądu, prokuratora.

Adres Biura Rzecznika Praw Dziecka: 
Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
ul. Śniadeckich 10 
00-656 Warszawa 
tel. 22 696 55 50 
e- mail: rzecznik@brpd.gov.pl ,

 

Fundacja Dzieci Niczyje 

www.fdn.pl 


pomaga rodzinom, których dzieci są ofiarami przemocy. Zajmuje się m.in. rozwodami, alimentami, prawem rodzinnym i karnym. Doradza prawnie. Udziela pomocy w napisaniu pisma do sądu, instytucji. 
Biuro Fundacji Dzieci Niczyje 
ul. Obrońców 10 
03-933 Warszawa 
tel./ fax 22 616 02 68, tel. 22 616 03 14 
e-mail fdn@fdn.p

 

 

Centrum Pomocy Dzieciom "Mazowiecka" 
ul. Mazowiecka 12/25 
00-048 Warszawa 
tel./fax 22 826 88 62, 22 826 14 34 
e-mail mazowiecka@fdn.pl 

Centrum Dziecka i Rodziny 
ul. Walecznych 59 
03-926 Warszawa 
tel. 22 616 16 69 
fax 22 672 65 86 
e-mail walecznych@fdn.pl 


Zespół ds. Pomocy Ofiarom Przestępstw przy Urzędzie m.st. Warszawy 

www.um.warszawa.pl/v_syrenka/zpop/index.php 


-pomaga pokrzywdzonym mieszkańcom Warszawy i okolic, głównie ofiarom w sprawach karnych, ale też np. przemocy domowej. Udziela pomocy w pisaniu pism procesowych, apelacji, skarg, można zadać pytanie online. 

Urząd m.st. Warszawa 
Biuro Polityki Społecznej 
Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy 
00-098 Warszawa 
ul. Niecała 2 
tel. 22 595 32 73, tel./fax 22 59 33 11 
e-mail: pomoc.spoleczna@warszawa.um.gov.pl

 

Na stronach Komendy Stołecznej Policji 

 

www.policja.waw.pl/?page=Structure[&]id=2[&]did=27#54 
znajdują się adresy

  • Ośrodków i interwencji kryzysowej
  • Wybranych instytucji zajmujących się pomocą osobom poszkodowanym na terenie województwa mazowieckiego
  • Pomocy uchodźcom i cudzoziemcom.

 

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków

i Kolizji Drogowych "Alter Ego" 

http://www.alterego.org.pl .

 

-stowarzyszenie pomagają poszkodowanym w wypadkach drogowych. Można skorzystać również z pomocy psychologa, rzeczoznawców oraz adwokatów. W imieniu poszkodowanych występuje z roszczeniami do zakładów ubezpieczeń sprawców. W trudnych sytuacjach pokrywa częściowo koszty adwokackie i sądowe.

ul. Ciołka 13 pok. 4, 
00-445 Warszawa 
tel. 22 877 38 10 
fax 22 877 38 17 
e-mail alterego@alterego.org.pl

 

PRAWA KONSUMENTÓW, LOKATORÓW, SPÓŁDZIELCÓW

Miejski Rzecznik Praw Konsumenta przy Urzędzie m.st. Warszawy 


zapewnienie konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów. Podejmuje w imieniu i na rzecz konsumentów interwencje. Udzielanie pomocy konsumentom w kierowaniu spraw na drogę sądową oraz w ich prowadzeniu. 
ul. Górskiego 7 
00-033 Warszawa 
tel.  22 505 08 02 
faks 22 505 09 67 
e-mail mrothert@warszawa.um.gov.pl

 

Federacja Konsumentów -

www.federacja-konsumentow.org.pl 


-głównym celem instytucji jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. W trudniejszych sprawach prawnicy podejmują bezpośrednie interwencje u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Gdy mediacja zawiedzie, piszą pozwy i prowadzą sprawy sądowe w imieniu konsumentów, najpierw próbując rozstrzygnąć spór przed polubownym sądem konsumenckim, a w ostateczności przed sądem powszechnym. 


Al. Stanów Zjednoczonych 53 
04-028 Warszawa. 
tel. 22 827 64 81 
e-mail warszawa@federacja-konsumentow.org.pl

 

 


Rzecznik Ubezpieczonych -

www.rzu.gov.pl 


reprezentuje interesy wobec ubezpieczycieli i funduszy emerytalnych. .Rzecznik podejmuje się mediacji z zakładem ubezpieczeń, doradza. Eksperci udzielają porad głównie przez telefon: 


Biuro Rzecznika Ubezpieczonych 
Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu) 
00-024 Warszawa 
tel. 22 333 73 26, 333 73 27, 333 73 28 
fax 22 333 73 29 
e-mail biuro@rzu.gov.pl


 

 

Krajowa Rada Spółdzielcza -

www.krs.com.pl

 

-udziela pomocy członkom spółdzielni, którzy dowiedzą się m.in., jak założyć spółdzielnie, jak odliczyć VAT w spółdzielniach, jak ustalić koszta opłat eksploatacyjnych itp. Prawnicy interpretują przepisy spółdzielcze, udzielają porad, piszą opinie prawne.
ul. Jasna 1 
00-013 Warszawa 
tel. 22 827 46 88

 

 


Ogólnopolski Ruch Ochrony Interesów Lokatorów


pomaga w skomplikowanych sprawach lokatorów, spółdzielców, najemców lokali użytkowych, właścicieli nieruchomości oraz reprywatyzacyjnych. Nie zajmuje się problemami zaopatrzenia mieszkań w prąd, wodę, ciepło i gaz. 
Pomaga interweniować listownie w instytucjach. 
ul. Tużycka 16 
03-683 Warszawa 
tel: 22 678 76 63; 22 678 76 98 wew.203


 

INNE PORADY SPECJALISTYCZNE

 

Centrum Informacyjne dla Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.pl 


- na pytania dotyczące niepełnosprawności odpowiadają pracownicy socjalni i prawnicy 
Centrum Integracja Warszawa 
ul. Dzielna 1 
00-162 Warszawa 
tel. 22 831 85 82, faks wew. 13 
e-mail warszawa@integracja.org

 


Rzecznik Praw Pacjenta 

www.bpp.waw.pl 


-do biura wpływają zgłoszenia z całej Polski. Biuro umożliwia pacjentom kontakt z osobami obsługującym infolinię, prawnikami oraz konsultantami medycznymi. Ponadto w Biurze zatrudnione są osoby pełniące funkcję Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. 


ul. Długa 38/40 
00-2388Warszawa 
tel./faks:  22 635 75 78 
e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

 

 

 

Główny Inspektorat Pracy (GIP),

Okręgowy Inspektorat Pracy (OIP) - 

www.gip.pl 
Państwowa Inspekcja Pracy
udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy 
na ul. Lindley'a 16 
00-973 Warszawa 
V piętro, pokój nr 501 
tel. 22 583 17 27


 

POMOC DLA UBOGICH

Biuro Porad Obywatelskich 

www.warszawa.bpo.engo.pl 


przeznaczone dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej z Warszawy. Informuje o przysługujących prawach z każdej dziedziny: od spraw mieszkaniowych, przez ubezpieczenia, prawo pracy, po przemoc w rodzinie. Nie zajmuje się podatkami. Doradca pomoże sformułować pismo do instytucji, wskaże przydatne adresy, np. mediatorów, podpowie, jakie uprawnienia ma osoba poszkodowana. 

ul. Gałczyńskiego 3 
00-362 Warszawa 
tel. 22 828 12 95 
e-mail bpo@free.ngo.pl

 

 

Fundacja Academia Iuris - 

www.academiaiuris.pl 


Pomaga wszystkim, których nie stać na opłacenie prawnika, głównie emerytom, rencistom, bezrobotnym i samotnym matkom. Nie zajmuje się sprawami podatkowymi, z zakresu prawa gospodarczego, nie pomaga w separacjach czy rozwodach.. Informacje o godzinach dyżurów prawników można uzyskać w siedzibie fundacji 


Fundacja Academia Iuris 
ul. Freta 20/24a 
00-227 Warszawa 
Kontakt z biurem Fundacji: 
tel. 22 498 72 30 
fax 22 499 71 70 
e-mail biuro@academiaiuris.pl


 

 

Klinika Prawa -

Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej

przy Wydziale Prawa i Administracji UW -

www.klinika.wpia.uw.edu.pl 


-studenci skupieni w Klinice Prawa świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom 
w trudnej sytuacji majątkowej, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego. 


ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-325 Warszawa 
uwaga: klinika nie udziela porad telefonicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej. 
tel./fax 22 552 43 18 
tel.  22 552 08 11 
e-mail klinika@wpia.uw.edu.pl

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij