Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Opłaty sądowe

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W KASACH SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA PŁATNOŚCI JEDYNIE W FORMIE GOTÓWKOWEJ – NA TERENIE WSZYSTKICH SIEDZIB SĄDU BRAK JEST TERMINALI OBSŁUGUJĄCYCH KARTY PŁATNICZE

OPŁATĘ SKARBOWĄ ZA PEŁNOMOCNICTWO NALEŻY WNOSIĆ W URZĘDZIE DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY, AL. SOLIDARNOŚCI 90, 01-003 WARSZAWA


OPŁATY SĄDOWE


Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczania kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


Opłaty sądowe dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe


Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

Opłatę stosunkową -  pobiera się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. 

Opłatę podstawową - pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

 

Całą opłatę pobiera się od:

  • pozwu i pozwu wzajemnego,
  • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Wniosek o nakazanie dłużnikowi złożenia wykazu majątku

40 zł

2

Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego w zamian za utracony

40 zł

3

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

40 zł

4a

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 1000 zł

40 zł

4b

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej - gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 1000 zł

300 zł

5

Wniosek o ustanowienie zarządcy

50 zł

6

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

50 zł

7

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

50 zł

8

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

55 zł

9

Wniosek o zabezpieczenie spadku

50 zł

10

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

50 zł

11

Wniosek o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

50 zł

12

Skarga na czynności komornika

100 zł

13

Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości

100 zł

14

Zarzuty przeciwko planowi podziału

100 zł

15

Pozew o eksmisję

200 zł

16

Wniosek o ustanowienie drogi koniecznej

200 zł

17

Wniosek o dział spadku

300 zł zgodny

500 zł niezgodny

18

Wniosek o podział majątku wspólnego

300 zł zgodny

1.000 zł niezgodny

19

Wniosek o zniesienie współwłasności

300 zł zgodny

1.000 zł niezgodny

20

Wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

2.000 zł

21

Wniosek o uzgodnienie treści KW

5% od wartości

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty

Wolne od opłat

2

Pozew o alimenty

Wolne od opłat

3

Pozew o podwyższenie alimentów

Wolne od opłat

4

Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego

Wolne od opłat

5

Wniosek o przysposobienie

Wolne od opłat

6

Wniosek o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego (uprawnionym do złożenia wniosku jest komisja ds. przeciwdziałania alkoholizmowi lub prokurator)

40 zł

7

Wniosek o ukaranie grzywną w trybie art. 1050 kpc (egzekucja kontaktów z małoletnim)

40 zł

8

Wniosek opiekuna o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu całkowicie (częściowo) ubezwłasnowolnionego

40 zł

9

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

40 zł

10

Wniosek o zezwolenie na wydanie paszportu

40 zł

11

Wniosek o ustalenie bądź zmianę kontaktów z dzieckiem

40 zł

12

Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej

40 zł

13

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego

40 zł

14

Wniosek o pozbawienie (ograniczenie/zawieszenie) władzy rodzicielskiej

40 zł

W przypadku zmiany wyroku rozwodowego w części dot. władzy rodzicielskiej

– 100 zł

15

Wniosek (cudzoziemca) o zwolnienie z przedstawienia dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeństwa

100 zł

16

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

200 zł

17

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej

200 zł

18

Pozew o obniżenie alimentów

Wysokość ustala Przewodniczący Wydziału

19

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł

Wysokość ustala Przewodniczący Wydziału

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

100 zł

2

Prośba o ułaskawienie

Wolne od opłat

3

Wniosek o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego

45 zł

4

Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności

Wolne od opłat

5

Wniosek o zatarcie skazania

45 zł

6

Ponowna prośba o ułaskawienie

45 zł

7

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności

80 zł

8

Wniosek o wznowienie postępowania

150 zł

9

Ponowny wniosek o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty

2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej niż 25 zł

 

 

 

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty

1

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

200 zł

  2

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału

nie mniej niż 100 zł

3

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności

150 zł niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

4

O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami

150 zł

5

O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha

150 zł

6

O wpis praw osobistych i roszczeń

150 zł

7

O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych

150 zł

8

Założenie księgi wieczystej

60 zł

9

Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości

60 zł

10

Odłączenie nieruchomości lub jej części

60 zł

11

Sprostowanie działu I-O

60 zł

12

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

60 zł

13

Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy

60 zł

14

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata

60 zł

15

Odpis zupełny z księgi wieczystej

60 zł 

16 

Odpis zwykły z księgi wieczystej

30 zł 

17 

Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej 

10 zł

18 

Odpis z dokumentu (za 1 stronę dokumentu)

6 zł 

19 

Zaświadczenie ze zbioru dokumentu (za 1 stronę dokumentu) 

6 zł 

 

 Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij