Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Składanie pozwu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Pozew - pierwsze pismo procesowe, powinien zawierać: ozna­czenie sądu, do którego jest skie­rowane, imię i nazwisko lub na­zwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przyto­czonych okoliczności, podpis stro­ny albo jej przedstawiciela ustawo­wego lub pełnomocnika.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, po­winno ponadto zawierać oznacze­nie miejsca zamieszkania lub sie­dziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Pozew najlepiej sporządzić w maszynopisie bądź odręcznie (czytelnie), w tylu egzempla­rzach, ilu osób on dotyczy (stron, uczestników postępowa­nia) plus jeden egzemplarz do sądowego archiwum. Do pozwu należy dołączyć odpisy powoływanych w nim dokumentów oraz wymienione załączniki. Równocześnie należy uiścić wpis sądo­wy. Strona, która nie jest w sta­nie ponieść kosztów zaliczki, po­winna wystąpić do sądu o zwol­nienie od kosztów.

Pozew, wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami (oraz odpisami załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom oraz po jednym odpisie każdego załącznika, które trafią do akt sądowych) można złożyć nie tylko w biurze podawczym sądu, ale także nadać w urzędzie pocztowym, najlepiej listem poleconym, zachowując dowód nadania. Adresując kopertę, należy kierować się generalną zasadą, że właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którego okręgu mieszka lub ma siedzibę pozwany.

Oznaczenie w pozwie przedmiotu sporu.

W sprawach o roszczenia pie­niężne podana kwota pienięż­na stanowi wartość przedmiotu sporu. W innych sprawach majątkowych powód obowią­zany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu. Do warto­ści przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Jeżeli dochodzi się pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich war­tość. W sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.

Czy w pozwie można określić więcej niż jedno roszczenie ?

Jednym pozwem można do­chodzić tylko jednego roszcze­nia. Jednak połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie jest dopuszczalne, gdy roszczenia wynikają z tej samej umowy lub umów tego samego rodzaju. z lokalu mieszkalnego w spół­dzielni mieszkaniowej bez wzglę­du na wartość przedmiotu sporu.

Usuwanie braków formalnych.

Jeże­li pismo procesowe, które powin­no być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione w takiej formie lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych wa­runków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego po­prawienia lub uzupełnienia w ter­minie 7 dni, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wska­zywać wszystkie braki pisma oraz zawierać pouczenie o konsekwen­cjach braku reakcji na pismo są­du. W razie bezskutecznego upły­wu wyznaczonego terminu (7 dni) lub ponownego złożenia pi­sma dotkniętego brakami, prze­wodniczący zarządzi zwrot pisma.

Co oznacza, że Sąd jest związany pozwem ?

Sądy nie muszą, jak dotych­czas, a jedynie mogą udzielać po­mocy stronom i uczestnikom po­stępowania, którzy występują bez adwokata lub radcy prawnego. Nowelizacja k.p.c. wprowadziła generalną zasadę, zgodnie z którą sąd jest związany żądaniem zgło­szonym przez stronę i w zasadzie nie może orzekać ponad to żąda­nie. Jedynie w sprawach o alimen­ty, o naprawienie szkody wyrzą­dzonej czynem niedozwolonym oraz o roszczenia z zakresu prawa pracy - przewodniczący składu sędziowskiego jest upoważniony (ale nie zobowiązany) do poucza­nia powoda (pracownika) o rosz­czeniach wynikających z przyto­czonych przez niego faktów, a niezgłoszonych w pozwie.

Konsekwencje braku odpowiedzi na pozew.

Brak odpowiedzi na pozew połączony z nieobecnością na rozprawie może skutkować wydaniem wy­roku zaocznego. Wyrok zaoczny jest doręczany stronom z urzę­du. Jest on z reguły zaopatrzony w rygor natychmiastowej wyko­nalności, co oznacza, że można prowadzić egzekucję na jego podstawie przed uprawomocnie­niem się tego orzeczenia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij