Sąd Okręgowy w Warszawie

al. "Solidarności" 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31 
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

NIP 527 20 26 252

ul. Czerniakowska 100
tel. 22 440 03 00 

ul. Płocka 9
tel. 22 440 50 00

Strefa mediatorów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Komunikaty dla mediatorów


15 sierpnia
weszła w życie Ustawa z dnia  15 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1309), m.in. znacznie rozszerzająca zakres mediacji i koncyliacji Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP: od teraz wystarczy, że tylko jedna ze Stron sporu jest (szeroko pojętym) podmiotem publicznym


13 sierpnia
Na facebookowym mediacyjnym profilu MS pojawiły się dane procentowe dotyczące wysyłania spraw do mediacji przez Sądy w pierwszym półroczu 2019 roku - aktualny ogólnopolski tzw. wskaźnik mediacji to 1,2% 


7 sierpnia, Singapur
rozpoczęło się podpisywanie Singapurskiej Konwencji Mediacyjnej (Singapore Convention od Mediation), czyli (wypracowanej przez UNCITRAL, a przyjętej 20 grudnia 2018 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych ugód mediacyjnych w sporach gospodarczych), tym samym mediacja może zyskać możliwości, którymi arbitraż cieszy się już od 61 lat (Konwencja Nowojorska 1958), zwiększyć swoje znaczenie i wykorzystanie;
pierwszego dnia Konwencję sygnowało 46 państw, m.in. USA i Chiny, brak państw UE (rozwiązania ONZ nieco różnią się od analogicznych unijnych).

6 sierpnia
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych  (ogłoszona 8 sierpnia, Dz.U. 2019 poz. 1495)  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001495
w której m.in.:
- w zakresie wpisu na listę stałych mediatorów: stosowanie Rozdz. II KPA oraz "milczący"wpis w braku decyzji przez 14 dni od wniosku;
- w UNDFP: wykonanie wiążącej ugody administracyjnej oraz wydatek i zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych (wyraźne sprecyzowanie podobnie jak o cywilnej przed dwoma laty)
- w KPC – SOKIK: możliwość zawarcia ugody w postępowaniu odwoławczym od decyzji prezesów UOKiK, URE, UKE, UTK i dyrektorów Wód Polskich (jednak – mimo technicznych podobieństw - bez mediacji: wyraźnie wyłączono mediacyjne przepisy KPC, zignorowano analogiczne KPA)


24 lipca
Prezydent RP podpisał nowelizację KPC tj. ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
(ogłoszoną 6 sierpnia, D.U. 2019 poz. 1469)  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001469 

23 lipca
apel CM Lewiatan (CAM Koordynator) wraz z przedstawicielami nauki i biznesu - kierownictwami innych CAMów
skierowany do prezesów sądów okręgowych i rejonowych o wprowadzenie procedur kierowania spraw do mediacji
https://www.cammediacje.pl/assets/files/apel-do-prezes%C3%B3w-s%C4%85d%C3%B3w-okr%C4%99gowych-i-rejonowych_final.pdf 

16 lipca
Wiceminister Sprawiedliwości skierował do prezesów Sądów pismo w sprawie zwiększenia stosowania mediacji
w szczególności przez spotkania informacyjne i m.in. współpracę z CAMami i innymi organizacjami mediatorów
https://www.cammediacje.pl/assets/files/pismo-psms-%C5%82p.pdf 


12 lipca 
wpłynął do Sejmu rządowy projekt Prawa zamówień publicznych (aktualnie w Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji)
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-122-19   w którym m.in.
- wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych (Sąd Okręgowy w Warszawie)
- wyraźnie przewidziana mediacja (i pokrewne) w sporach na tle zamówień publicznych
- w pewnych sytuacjach obligatoryjne kierowanie do mediacji
- mediacja i koncyliacja Sądu Polubownego przy PGRP również w sporach publiczno-prywatnych

czerwiec/lipiec
opublikowano wskazówki CEPEJ i IMI w sprawie szkoleń mediacyjnych
https://rm.coe.int/cepej-2019-8-en-guidelines-mediation-training-schemes/168094ef3a


26 czerwca, Warszawa
odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego 18 czerwca nowego składu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy MS (tzw. Rady ADR):):  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceminister-lukasz-piebiak-na-inauguracji-nowej-spolecznej-rady-mediacyjnej 
skład IV kadencji Rady w zarządzeniu MS:  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/poz-140


12 czerwca, Warszawa
w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego wręczono po raz kolejny wyróżnienia KNF: "Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji" oraz "Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym"
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66154&p_id=18


12 czerwca
UOKiK opublikował podsumowanie 2 lat działania "konsumenckiego ADRu"
https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=15565  
bezpłatne studia dla mediatorów:
Lublin, Kraków - rekrutacja trwa: http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze
Łódź - rekrutacja od 10 czerwca: https://tiny.pl/trgk6

na stronie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości dostępne opracowanie na temat mediacji 2006-1018
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/

Planowane konferencje, panele itp.:

  12 czerwca, Warszawa
w siedzibie Komisji Nadzoru Finansowego wręczono po raz kolejny wyróżnienia KNF: "Instytucja Finansowa Przyjazna Mediacji" oraz "Ambasador Mediacji na Rynku Finansowym"
https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66154&p_id=18

  26 czerwca, Warszawa
odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego 18 czerwca nowego składu Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy MS (tzw. Rady ADR):): https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/wiceminister-lukasz-piebiak-na-inauguracji-nowej-spolecznej-rady-mediacyjnej
skład IV kadencji Rady w zarządzeniu MS: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/poz-140

9-11 lipca, Luksemburg
10th World Mediation Forum
https://fmm2019.openum.ca/en/organisateurs-et-partenaires/comite-organisateur-2/

22-26 lipca, Gdańsk
European Forum for Restorative Justice - Letnia szkoła: "Sprawiedliwość naprawcza przyjazna dziecku"
http://www.euforumrj.org/events/summerschool2019/

7 września, Singapur
rozpocznie się podpisywanie Singapurskiej Konwencji Mediacyjnej (Singapore Convention od Mediation), czyli przyjętej 20 grudnia 2018 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ) United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation (o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych ugód mediacyjnych w sporach gospodarczych)

6-8 września, Białystok
konferencja CM przy NRA: „Międzynarodowa praktyka mediacji”

11 września, Białystok
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/11-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-bia%C5%82ystok-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

11-12 września, Kraków
CM OIRP Kraków: "Kongres Mediacji" (poświęcony mediacji gospodarczej i administracyjnej - II Dzień mediacji Administracyjnej )

http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci-cmg/kongres-mediacji-2019-ii-dzien-mediacji-administracyjnej/
https://kongresmediacji.com/


11-13 września, Kraków
CM OIRP Kraków: "Kongres Mediacji" (mediacja administracyjna i gospodarcza)

13 września, Warszawa
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane  


13 września, Lublin i Kraków
zakończenie przedłużonej rekrutacji na bezpłatne studia dla mediatorów gospodarczych WS Humanitas w Lublinie i Krakowie

https://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze

14-15 września, Katowice
bezpłatne szkolenie śląskiego CAM dla mediatorów
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/szkolenie-z-mediacji-gospodarczych-dla-mediatorow-wrzesien-2019/ 

16 września, Żyrardów  
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SR w Żyrardowie: "Mediacja - od teorii do praktyki"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/16-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-%C5%BCyrard%C3%B3w-panel-dyskusyjny-mediacja-od-teorii-do-praktyki

17 września, Bydgoszcz
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/17-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-bydgoszcz-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji

19 września, Gdańsk
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/19-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-gda%C5%84sk-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

19 września, Rzeszów
panel podkarpackiego CAM:„Mediacje gospodarcze – transakcje i kontrakty. Koszty i korzyści”
http://cam.rzeszow.pl/panele-dyskusyjne/

24-25 września, Lublin
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4 

25 września, Poznań
panel dyskusyjny wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych i karnych
https://caim.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/25.09-program-panelu.pdf 

25 września, Kielce
szkolenie CAM Lewiatan: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/25-wrze%C5%9Bnia-2019-r.-kielce-szkolenie-wprowadzenie-do-public-relations-dla-mediator%C3%B3w-czyli-jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-mediacji 

26 września, Białystok

panel podlaskiego CAM o mediacji w trakcie VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego
https://podlaskiecam.pl/vi-wschodni-kongres-gospodarczy-26-09-2019-9-30-11-00-panel-mediacje-i-arbitraz/


26-27 września, Toruń
konferencja UMK i Court Watch Polska: "Udział Obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości" (m.in. o ADR)  
https://courtwatch.pl/in-english/conference-2019/ 

27 września , Warszawa

konferencja Ministerstwa Sprawiedliwości (w związku z Tygodniem Mediacji): "Etyka w mediacji"
4 panele: kodeks etyki mediatora, sąd a mediator, mediator a pełnomocnik, odpowiedzialność mediatora

27 września,Warszawa
konferencja mediacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości (w związku z Tygodniem Mediacji)
(program i szczegóły - w późniejszym terminie)

27 września, Londyn
Konferencja CIArb.: Mediation Symposium 2019 - Mediation in Times of Crises
https://www.ciarb.org/events/mediation-symposium-2019/

28-29 września, Łódź
bezpłatne szkolenie łódzkiego CAM dla mediatorów
http://www.cam-lodz.pl/wydarzenia/szkolenie-dla-mediatorow-28-29-wrzesnia/


wrzesień/październik

bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM (w tym 24-25.09 i 1-2.10 dla mediatorów)
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

1-2 października, Lublin 
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych lubelskiego CAM
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4


3 października, Kraków

CM OIRP Kraków: I Ogólnopolski Turniej Negocjacyjno- Mediacyjny dla Biznesu

4 października, Poznań
panel dyskusyjny wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych, pracowniczych i karnych
https://caim.com.pl/wp-content/uploads/2019/08/04.10-program-panelu-dys..pdf 

10-11 października, Ciechocinek
25 Konferencja naukowo-techniczna Sekocenbud (m.in. rryzyka, roszczenia i spory w zamówieniach publicznych)
https://www.sekocenbud.pl/konferencja/

11 października, Warszawa
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom" https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_warszawa,_1110_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

15 października, Ostrołęka
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Ostrołęka
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/15-pa%C5%BAdziernika-2019-r.-ostro%C5%82%C4%99ka-panel-dyskusyjny-mediacja-zagadnienia-praktyczne 


17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji, 14-18 października Tydzień Mediacji - cała Polska
szereg konferencji, spotkań, dyżurów i innych wydarzeń promujących mediację

17 października, Siedlce
panel CAM Koordynator (CM Lewiatan) w SO Siedlce

17 października, Warszawa
konferencja: "Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży - aspekty teoretyczne i praktyczne"
https://www.konferencja.ppbw.pl/

18 października, Poznań
konferencja PCM O/Poznań: „Jak budować mosty współpracy”
http://konferencjapcm.pl/


21 października, Płock
Konferencja Sądu Okręgowego w Płocku i PCM O/Warszawa: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://plock.so.gov.pl/download/01042019-1554099934.pdf

25 października, Warszawa
konferencja: "Różne oblicza dialogu - homo dialogicus"
https://www.facebook.com/events/309870156090686/

15 listopada, Gdańsk
bezpłatne szkolenie projektu "Równość w biznesie" dla średnich przedsiębiorstw: "Rola skutecznej komunikacji w zapobieganiu konfliktom"
https://online.ikongres.pl/conference/bezplatne_szkolenie_gdansk_rola_skutecznej_komunikacji_w_zapobieganiu_konfliktom?utm_source=qrcode&utm_medium=print&utm_campaign=materialy_drukowane

25-26 listopada, Warszawa

6. edycja Konferencji Arbitrażowej SIDiR
https://sidir.pl/

grudzień, Białystok
konferencja CM przy NRA: "Międzynarodowa praktyka mediacji"
(początkowo planowana na wrzesień)


LEGISLACJA:

projekt prawa nieletnich
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449

projekt ordynacji podatkowej
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523380

zmiany KPC w Sejmie
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-197-18

zmiany KRiO w Senacie
https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html

zmiany Prawa zamówień publicznych
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320355/katalog/12565439

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej do kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/

Europejskie standardy dla ośrodków mediacyjnych i mediatorów
https://rm.coe.int/0900001680901dc6
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_en.pdf

aktualności przygotowuje:
Jakub Świtluk
www.mediator.waw.pl
www.oMediacji.pl


kwiecień-czerwiec-wrzesień, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań
bezpłatne studia WS Humanitas, UŁ i UAM dla (wpisanych na listy) mediatorów gospodarczych - rekrutacja w toku lub wkrótce
http://www.humanitas.edu.pl/Mediacje_gospodarcze
https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej-dla-mediatorow-z-obszaru-odpowiadajacego-obszarowi-wlasciwosci-miejscowej-sadow-apelacyjnych-w-bialymstoku-w-lodzi-i-w-warszawie/studia-podyplomowe-dla-mediatorow-z-zakresu-mediacji-w-sprawach-gospodarczych-z-elementami-wiedzy-pozaprawnej.html
http://prawo.amu.edu.pl/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe/strona-glowna/studia-podyplomowe-profesjonalny-mediator-gospodarczy

 

16 kwietnia, Warszawa
Konferencja HR 2019 (m.in. mediacja pracownicza)
https://online.ikongres.pl/conference/konferencja_hr_2019,_prawo,_inspiracje,_narzedzia

18 kwietnia, Warszawa
Salon Mediacji "Mediacja międzynarodowa – nowe prawo spadkowe w UE"
http://mediatorzy.pl/wielokulturowosc/99-mediacje/mediacje-rodzinne/276-salon-mediacji

24 kwietnia, Łódź
III Łódzkie Forum Mediacji
https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/iii-lodzkie-forum-mediacji.html

24, 25 i 26 kwietnia, odpowiednio: Warszawa, Rzeszów i Kraków

polsko-rosyjska konferencja: "Mediacje w Polsce. Dialog międzynarodowy."
bliższe informacje wkrótce na: http://www.mediatorzy-polscy.eu"

25 kwietnia, Warszawa
Panel Dyskusyjny CAM Lewiatan: "Etyka w Mediacji"
https://www.cammediacje.pl/aktualnosci/panel-dyskusyjny-etyka-w-mediacji

26 kwietnia, Katowice
panel Śląskiego CAM: "Praktyczne aspekty mediacji gospodarczej"
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-dyskusyjny-kwiecien-praktyczne-aspekty-mediacji-gospodarczych/

6-10 maja, Warszawa
bezpłatne szkolenie Nansen Centre for Peace and Dialogue "Wyłącz ego, zrozum drugiego"
https://www.zrozumdrugiego.pl/?fbclid=IwAR1kZG-BGs_ZKQeo1AgZcKYUceMMt4Ng1DQ0rNLK7xMpBOv7SxvGlEVPd4s

9 maja, Gorzów Wielkopolski
panel Lubuskiego CAM: "Mediacje gospodarcze - bariera czy płaszczyzna porozumienia"
http://www.mediacje-cam.pl/mediacje-gospodarcze-bariera-czy-plaszczyzna-porozumienia/

9 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

13 maja, Poznań
VI Poznański Salon Mediacji: „Mediacja w Polsce i na świecie - aktualne
wyzwania:
https://poznan.so.gov.pl/13-maja-2019-roku-vi-edycja,new,mg,386,327.html,489

15 maja, Londyn
2019 European CPR Conference
https://www.cpradr.org/events-classes/upcoming/2019-European-Conference

15 maja, Katowice
Panel Śląskiego CAM: "Mediacje rodzinne w sądownictwie i w praktyce"
https://www.facebook.com/events/802686336776113/

21 maja, Szczecin
panel Zachodniopomorskiego CAM: "Mediacja gospodarcza w praktyce"
http://zcam.pl/plan-konferencji/

23 maja, Poznań
panel Wielkopolskiego CAM na temat mediacji gospodarczych
http://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

23 maja, Warszawa
szkolenie CAM: „Konflikty w mediacjach pracowniczych i jak sobie z nimi radzić”
https://online.ikongres.pl/…/szkolenie_centrum_mediacji_-_k…

28 maja, Zielona Góra
panel lubuskiego CAM: „Mediacje jako platforma dialogu dla biznesu”
www.mediacje-cam.pl/mediacje-jako-platforma-dialogu-dla-bi…/

28 maja, Kędzierzyn-Koźle
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – duże możliwości”
http://www.cam.opole.pl/1718-2/

28 maja, Wrocław
bezpłatne szkolenie Dlnśl.Iz.Gosp.: „Budowanie zespołu i sztuka rozwiązywania konfliktów”
https://evenea.pl/…/budowanie-zespolu-i-sztuka-rozwiazywa…/…

29 maja, Warszawa
konferencja MS: „Centrum Arbitrażu i Mediacji szansą dla przedsiębiorców”
https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/…/formularz-rej…/

6 czerwca, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: „Mediacje – specyfika rozstrzygania sporów w gospodarce morskiej”
https://evenea.pl/…/mediacje-specyfika-rozstrzygania-spor…/…

11 czerwca, Kluczbork
panel opolskiego CAM: „Mediacje w biznesie – stawiam na mediacje”
http://www.cam.opole.pl/1725-2/

13 czerwca, Radom
panel CAM Lewiatan: „Wspomaganie rozwoju mediacji w sądach i prokuraturach”
https://www.cammediacje.pl/…/panel-dyskusyjny-wspomaganie-r…

13 czerwca, Poznań
szkolenie CAM Lewiatan dla Wielkopolskiego CAM: „Wprowadzenie do public relations dla mediatorów czyli jak mówić o mediacji”
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

17 czerwca, Katowice
panel śląskiego CAM: „Mediacja gospodarcza – praktyczne problemy”
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/panel-mediacja-gospodarcz…/

23-24 maja, Warszawa,
konferencja: „Dispute Resolution in M&A Transactions”
http://disputeresolutionmaconference.com/
http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/podstrony/konferencja-dispute-resolution-in-m-a-transactions-23-24-maja-2019-r-15489617098477.html

24-25 maja, Ustroń
bezpłatne szkolenie z mediacji gospodarczych, Śląskie CAM
https://www.slaskiecam.us.edu.pl/10-maja-termin-zgloszen-na-szkolenie-z-mediacji-gospodarczych/

17 maja, Szczecin
bezpłatne szkolenie zachodniopomorskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_zachodniopomorskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

18 maja, Gorzów Wlkp.
bezpłatne szkolenie lubuskiego CAM
http://konfederacjalewiatan.pl/kalendarium/2019/5/1/szkolenie_dla_mediatorow_lubuskiego_centrum_arbitrazu_i_mediacji

23 maja, Gdańsk
panel pomorskiego CAM: "Tajemnice przedsiębiorstwa i compliance. Mediacje w prawie pracy i biznesie"
http://www.pcaim.org.pl/aktualnosci/60-tajemnice-przedsiebiorstwa-i-compliance-mediacje-w-prawie-pracy-i-biznesie.html

24 i 31 maja, Poznań
bezpłatne szkolenie wielkopolskiego CAM
https://caim.com.pl/szkoleniaikonferencje/

  3, 4, 6, 7 czerwca
panele dyskusyjne na temat mediacji gospodarczych, CAM Lublin
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

4-6 czerwca, Bilbao
Doroczne zgromadzenie ogólne oraz sympozjum European Forum for Restorative Justice
http://www.euforumrj.org/events/agmandsymposium/

7 czerwca, Nowy Tomyśl
konferencja z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce: "Budowanie
zaufania do Arbitrażu i ADR"

10-11 czerwca, Trójmiasto
Forum Praktyków Partycypacji
https://partycypacjaobywatelska.pl/forum-2018/

17-18 czerwca, (Śląsk)
konferencja: Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i
współpracy
http://dydaktyka.polsl.pl/ziie/strategie2019/site/index.html#tematyka

26 czerwca, Lipsk (Niemcy)
konferencja Fomento na temat mediacji w międzynarodowych sprawach
spadkowych
https://www.fomentonet.eu/pl/events/international-mediation-conference-2019-call-for-papers/

9-11 lipca, Luksemburg
10th World Mediation Forum
https://fmm2019.openum.ca/en/organisateurs-et-partenaires/comite-organisateur-2/

22-26 lipca, Gdańsk
European Forum for Restorative Justice - Letnia szkoła: "Sprawiedliwość naprawcza przyjazna dziecku"
http://www.euforumrj.org/events/summerschool2019/

wrzesień/październik
bezpłatne szkolenia z mediacji gospodarczych, CAM Lublin (w tym 24-25.09 i 1-2.10 dla mediatorów)
http://www.kul.pl/art_84601.html?fbclid=IwAR0qUA_-COd6Wjg3hXGQwsZitHJgrN71PQ7eosO7HgW4juHOSm4xBHYpDp4

17 października - Międzynarodowy Dzień Mediacji, 14-18 października Tydzień Mediacji - cała Polska
szereg konferencji, spotkań, dyżurów i innych wydarzeń promujących mediację

21 października, Płock
Konferencja Sądu Okręgowego w Płocku: "Rola mediacji w życiu publicznym"
http://plock.so.gov.pl/download/01042019-1554099934.pdf

25-26 listopada, Warszawa
6 edycja Konferencji Arbitrażowej SIDiR
https://sidir.pl/

legislacja:


projekt prawa nieletnich (można się spodziewać dużych zmian w kwestii
mediacji)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321373/katalog/12577449

projekt ordynacji podatkowej (zamiar wprowadzenia mediacji trzyma się
dalej)
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314054/katalog/12523380

zmiany KPC w Sejmie
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-197-18

zmiany KRiO w Senacie

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,61.html

wniosek SMR o włączenie mediacji rodzinnej do kwalifikacji rynkowych:
https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/aktualnosci/


materiały przygotował:
Jakub Świtluk
mediator.waw.pl

Komunikat z dnia 15.09.2017 r.

Międzynarodowy Dzień Mediacji 19.10.2017 r. i Tydzień Mediacji 16-20.10.2017 r.

 W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na 19.10.2017 r. i Tygodnia Mediacji w dniach 16-20.10.2017 r. serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planowanymi w Sądzie Okręgowym w Warszawie wydarzeniami i zachęcamy Państwa do udziału w przedsięwzięciach.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w WarszawieKomunikat z dnia 04.09.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza Konkurs na prezentację lub film rozpowszechniający wiedzę na temat mediacji oraz promujący mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazujemy Państwu Regulamin Konkursu pt. „Mediacja – sposobem na rozwiązanie sporu” wraz z załącznikiem stanowiącym formularz zgłoszenia do Konkursu. Termin na zgłoszenie prac konkursowych upływa 30 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy Ośrodki Mediacyjne i Mediatorów do udziału w Konkursie.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Konkursu, uprzejmie prosimy kierować na adres E-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

Regulamin konkursu - pobierz
Zmiana regulaminu konkursu: pobierz
Zał. nr 1 do Regulaminu konkursu - pobierz

WYNIKI KONKURSU oraz Filmy laureatów

Komunikat z dnia 10.07.2017 r.


Szanowni Państwo Mediatorzy.

Do 31.08.2017 r. chcielibyśmy ustalić roczny terminarz Salonów Mediacji, które odbywać się będą w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie.

Najbliższy termin Salonu Mediacji planowany jest na wrzesień br.

W związku z tym poszukujemy Partnerów - Organizacji zrzeszających Mediatorów i Ośrodków Mediacyjnych, które podejmą się organizacji poszczególnych Salonów Mediacji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

e-mail: koordynator.mediacje@warszawa.so.gov.pl

lub

tel. 506 284 624, tel. 22 44 00 802 (Joanna Knop)

Biblioteka mediatoratreść

Salony mediacji

Salon Mediacji
"ILE NEGOCJACJI W MEDIACJI?"
Sąd Okręgowy w Warszawie
ul. Czerniakowska 100, Warszawa sala 475

06.06.2019 r. godz. 10 - 13


Szczegóły: pobierz plik
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Relacją z salonu Mediacji Gospodarczej zorganizowanego w dniu 24 stycznia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Relacja z salonu Mediacji Gospodarczej zorganizowanego
w dniu 24 stycznia 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Dokumenty do pobraniatreść

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij